JP Morgan: ”Guld er penge”

Hvorfor sagde J.P Morgan at Guld er penge, intet andet ?

Der er en historie om JP Morgan og Andrew Carnegie, fra panikken i 1873. Carnegie var en klient hos Morgans, med $ 50.000 på depositum plus nogle aktier. Efter at have solgt hans $ 10.000-interesse i en jernbane, kom Carnegie angiveligt ved kontoret for at hente en check på $ 60.000. Til hans overraskelse overleverede JP Morgan en check på $ 70.000 og forklarede, at banken havde undervurderet, hvor meget kontant Carnegie havde på indbetalingen. I betragtning af hvad der så ud som en åbenlys overbetaling, nægtede Carnegie først at tage de ekstra midler. Han sagde: ”Vil du takke disse ti tusind dollars med mine bedste ønsker?” Men Morgan svarede: ”Nej, tak. Jeg kan ikke gøre det.”

En anelse om, hvorfor JP Morgan så stærkt ville betale Carnegie mere, end han forventede, findes i hans berømte vidnesbyrd fra 1912 for kongressen, da han rejste emnet med karakter:

 

Sp.: Er kommerciel kredit primært baseret på penge eller ejendom?

JPM: Nej, sir. Den første ting er karakter.

Sp .: Før penge eller ejendom?

JPM: Før penge eller andet. Penge kan ikke købe det.

 

(Andrew Carnagie)

I lyset af denne udveksling er det tydeligt, at JP Morgan handlede, som han gjorde med Carnegie, fordi han ville bevare sit omdømme af høj karakter. Karakter var trods alt i hans sind afgørende for kreditværdigheden.

Hvorfor er karakter så vigtig? Fordi kredit handler om tillid. Når en bank yder kredit til en debitor, stoler banken på, at han vil ære sit ord og tilbagebetale gælden til tiden. Det betyder ikke noget, om skyldneren er velhavende. Hvis han er uærlig, har han svært ved at få kredit. Det giver mening. Som JP Morgan senere sagde i sit vidnesbyrd: ”En mand, som jeg ikke har tillid til, kunne ikke få penge fra mig på alle obligationer i kristendommen.”

 

JP Morgan’s ord om kredit i hans vidnesbyrd fra 1912 er dog ikke så berømt som hans ord om penge og guld:

Sp.: Men bankgrundlaget er kredit, er det ikke?

JPM: Ikke altid. Det er et bevis på banken, men det er ikke pengene i sig selv. Penge er guld, intet andet.

 

Interessant nok ser vi her, at JP Morgan skelner klart mellem penge og kredit. Guld er i modsætning til kredit ikke afhængig af, at en tredjepart “kommer igennem”. Guld er et fysisk gode, mens kredit primært er et løfte. Guld kan aldrig misligholde, men kredit er kun så god som låntagers karakter.

Derfor tilføjede Morgan: “… og intet andet.” Alle andre aktiver i banksystemet på det tidspunkt – inklusive dollarsedler – var kreditformer, hvis værdi var afhængig af, at debitor betalte det tilbage. Guld er det eneste finansielle aktiv, der bærer nul modpartsrisiko. Selvom JP Morgan udtrykte disse ord for over et århundrede siden, forbliver denne væsentlige forskel mellem kredit og penge (guld) sand i dag.

(Oversat af Vitus Guld)

 

Engelsk version:

There’s a story about JP Morgan and Andrew Carnegie, from the Panic of 1873. Carnegie was a client of the Morgans, with $50,000 on deposit plus some stocks. After selling his $10,000 interest in a railroad, Carnegie supposedly came by the office to pick up a check for $60,000. To his surprise, JP Morgan handed over a check in the amount of $70,000, explaining that the bank had underestimated how much cash Carnegie had on deposit. Given what seemed like an obvious overpayment, Carnegie refused to take the extra funds at first. He said, “Will you please accept these ten thousand dollars with my best wishes?” But Morgan replied, “No, thank you. I cannot do it.”

A clue as to why JP Morgan would so magnanimously pay Carnegie more than he expected, is found in his famous 1912 testimony before Congress, when he brought up the subject of character:

Q: Is not commercial credit based primarily upon money or property?

JPM: No, sir. The first thing is character.

Q: Before money or property?

JPM: Before money, or anything else. Money cannot buy it.

In light of this exchange, it’s clear that JP Morgan acted the way he did with Carnegie because he wanted to preserve his reputation of high character. Character, after all, was in his mind crucial to creditworthiness.

Why is character so important? Because credit is all about trust. When a bank extends credit to a debtor, the bank is trusting that he will honor his word, and repay the debt on time. It doesn’t matter if the debtor is wealthy. If he is dishonest, he’ll have a hard time getting credit. It makes sense. As JP Morgan said later on in his testimony: “A man I do not trust could not get money from me on all the bonds in Christendom.”

JP Morgan’s words about credit in his 1912 testimony, however, are not nearly as famous as his words about money and gold:

Q: But the basis of banking is credit, is it not?

JPM: Not always. That is an evidence of the banking, but it is not the money itself. Money is gold, nothing else.

Interestingly, we see here that JP Morgan makes a clear distinction between money and credit. Gold, unlike credit, is not dependent on a third party “coming through”. Gold is a physical good, while credit is essentially a promise. Gold can never default, but credit is only as good as the character of the borrower.

That’s why Morgan added: “…and nothing else.” All other assets in the banking system at the time—including dollar bills—were forms of credit, whose value depended on the debtor paying it back. Gold is the only financial asset that bears zero counterparty risk.

Although JP Morgan spoke these words over a century ago, this essential difference between credit and money (gold) remains true today.

 

kilde: Klik her

Book møde allerede i dag

Er du i tvivl om hvad du har liggende? Vil du gerne have en vurdering på forhånd, er du velkommen til at sende et billede af dine genstande hvor stemplerne fremgår tydeligt.

ID Upload